Угода Користувача

 ПРЕДМЕТ УГОДИ

ЗАМОВНИК: доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ в особі ПП "Бізнес академія практичного менеджменту" зобов’язується надавати  ЗАМОВНИКУ, у відповідності до умов даної Угоди Інформативно-консультативну послугу, а саме консультування Замовника на тему: «WEST FRANCH FORUM», а  ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її. Код послуги 70.22.30-00.00 Сторони зобов’язуються зазначати вказаний ідентифікатор  послуги (послуг) у всіх необхідних документах, що супроводжують виконання даної Угоди, зокрема, у документах податкового обліку (податкових накладних, тощо).

Період надання Інформативно-консультативної послуги: 2 квітня 2021 р.

Місце надання Інформативно-консультативної послуги:  онлайн-трансляція.
 

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

 ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує)  ЗАМОВНИКА та проводить Інформативно-консультативні послуги.

Інформація (консультування) обов’язково містить надання  ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету консультування.


ОБОВ’ЯЗКИ  ЗАМОВНИКА 

ЗАМОВНИК зобов’язується:

- своєчасно здійснювати розрахунки за надані послуги в розмірах і термінах, які встановлені

- забезпечувати конфіденційність інформації про зміст послуг, а також використовувати отриману інформацію виключно в цілях, які не суперечать чинному законодавству України.


ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується: 

- надати послуги згідно  розділу 1 даної Угоди;

- забезпечити високу якість надання послуг із урахуванням господарської діяльності  ЗАМОВНИКА, з використанням належного технічного обладнання та прогресивних високоефективних методик;

- забезпечити  ЗАМОВНИКА всіма необхідними методичними матеріалами;

- забезпечувати конфіденційність щодо послуг, які надаються за даної Угоди, а також щодо інформації, яка надходить від  ЗАМОВНИКА в рамках даної Угоди

-  інформувати  ЗАМОВНИКА про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких послуг.


ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість послуг складає суму: 

• 450 грн. (чотириста п'ятдесят грн. 00 копійок) без ПДВ 

Здійснення оплати за послуги Виконавця здійснюється  ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 


ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ  ПОСЛУГ

Факт надання  ЗАМОВНИКУ послуг, що є предметом даної Угоди, Сторони засвідчують в Акті прийому-передачі наданих послуг.

Виконавець підтверджує своє зобов’язання видати у відповідності із податковим законодавством України податкові накладні без окремої письмової вимоги Замовника. Виконавець зобов’язується за допомогою модуля електронного документообігу у відповідному програмному забезпеченні направляти Замовнику:

- податкові накладні/розрахунки коригування, які складаються, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості робіт/послуг на користь Виконавця, протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня виписки.

При цьому податкові накладні/розрахунки коригування, які складаються, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості робіт/послуг на користь Виконавця, повинні відповідати таким вимогам: а) бути оформленими в порядку, що встановлений чинним законодавством України; б) містити електронний (цифровий) підпис уповноваженої особи Виконавця; в) бути зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.

- розрахунки коригування, які складаються, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості робіт/послуг Виконавцю, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виписки. Розрахунки корегування, які складаються в тому випадку, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості робіт/послуг Виконавцю, повинні бути оформленими в порядку, що визначений чинним законодавством України.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони зобов’язуються під час виконання положень даної Угоди дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до інформації, що надається Сторонами одна одній. Сторони зобов’язуються не передавати будь-яку інформацію будь-якій третій особі без попереднього узгодження з іншою Стороною.

Отримана інформація, методичні і інформаційні матеріали, що надаються  ЗАМОВНИКУ відповідно до умов даної Угоди, призначаються виключно  ЗАМОВНИКУ і не можуть передаватись третім особам без письмової згоди ВИКОНАВЦЯ.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

У випадку порушення своїх зобов’язань за даною Угодою Сторони несуть відповідальність визначену даної Угоди та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за даною Угодою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

За ненадання або несвоєчасне надання послуг згідно даної Угоди з вини ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується сплатити на користь ЗАМОВНИКА штраф у розмірі 225,00 (двісті двадцять п’ять грн. 00 коп.) грн.

За прострочення ВИКОНАВЦЕМ строків повернення попередньо сплачених грошових ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується сплатити на користь ЗАМОВНИКА пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неповернених коштів  за кожен день прострочення.


ФОРС-МАЖОР 

 При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією із Сторін зобов'язань за даною Угодою, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше двох місяців.

Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені Торговельно-промисловою палатою України або її регіональними представництвами.

Сторона, яка не в змозі виконувати зобов'язання за даною Угодою через обставини форс-мажору, повинна протягом 3 календарних днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.


АРБІТРАЖ

Спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням даної Угоди, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

Спори, за якими не було досягнуто згоди, передаються на вирішення до господарського суду за місцем знаходження відповідача згідно із чинним законодавством України.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

У випадках, не передбачених даною угодою, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за даним цією угодою третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.             

ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

Сторони підтверджують, що ознайомлені з установчими документами одне одного та Виконавець зобов’язаний надати Замовнику одразу після підписання Договору належним чином засвідчені копії установчих документів (статут, установчий договір тощо), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, ліцензій, дозволів, сертифікатів  (у разі необхідності).

Заповнюючи форму реєстрації на сайті або відвідуючи сторінки сайту https://fr.wmf.com.ua/west-franch-forum, відвідувач сайту автоматично приймає умови цієї угоди. 

Умови цієї Угоди можуть бути змінені ПП  «Бізнес академія практичного менеджменту» в односторонньому порядку. Текст діючої Угоди доступний за адресою https://fr.wmf.com.ua/west-franch-forum